Học tập

outsideuser : thutrangyp1234 : 2018年12月09日 00時41分
Từ vựng, ngữ pháp 

コメント一覧

TinhNguyen : TinhNguyen1004 : 2019年02月21日 01時04分
Hôm nay tôi bắt đầu học
Unit 1 : hoapham : 2018年12月28日 21時59分
Introduction
Mục tiêu : luanpthp : 2018年12月09日 00時42分
hôm nay tôi bắt đầu học

コメント投稿